• 38 ซอยอุดมสุข 13 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา
 • 02 747 5638 - 9
 • thepoz@thepoz.org

ความเป็นมา

องค์กรเดอะพอส โฮมเซ็นเตอร์ เป็นองค์กรชุมชนที่ไม่มุ่งแสวงผลกำไร ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2548 การเริ่มต้นทำงานในช่วงเวลาดังกล่าว เน้นการทำงานดูแลสนับสนุนให้กับเพื่อนสมาชิก (ผู้รับบริการ) ทุกเพศทุกวัยที่เป็นผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี เพื่อให้เพื่อนสมาชิกมีเพื่อน มีสังคม และได้รับความช่วยเหลือทั้งในด้านการดูแลทางกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ การส่งต่อเพื่อนสมาชิกเข้าสู่ระบบการรักษาตามโรงพยาบาลต่างๆ การดูแลเรื่องการย้ายสิทธิ์การรักษา ผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลเพื่อน (Case Manager) หรือผู้ประสานงานการดูแลสนับสนุน จะทำหน้าที่เป็นเสมือนที่ปรึกษาคอยปรับทุกข์ และหนุนเสริมให้กำลังใจแก่เพื่อนสมาชิก พร้อมแนะแนวทางการดูแลรักษาเพื่อสุขภาพของตนเอง โดยเพื่อนสมาชิกเป็นผู้ตัดสินใจเอง และจะเคารพต่อการตัดสินใจของเพื่อนสมาชิกเป็นหลัก

จากปัญหาดังกล่าวเพื่อนสมาชิกได้รับข้อมูลอันเป็นประโยชน์ และมีเพื่อนสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งจำนวนเพื่อนสมาชิกส่วนใหญ่เป็นกลุ่มประชากรในสังคมเปราะบาง เข้าถึงได้ยาก นั่นคือกลุ่มประชากรชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย สาวประเภทสอง อีกทั้งบางรายมีอาชีพเป็นพนักงานบริการที่ไม่อาจปรึกษาเพื่อนร่วมงานได้ การยอมรับของสังคมในกลุ่มประชากรเหล่านี้ยังมีไม่มากนัก จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้องค์กร โฮมเซ็นเตอร์ ปรับยุทธศาสตร์มุ่งเน้นให้ความสำคัญต่อกลุ่มประชากรเหล่านี้เป็นหลักตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมาด้วยการทำงานงานและมีประสบการณ์อันยาวนาน และเพื่อความยั่งยืนขององค์กร จึงได้ยื่นเพื่อขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคลในนาม “มูลนิธิเดอะพอส โฮมเซ็นเตอร์” เรียกสั้นๆว่า “เดอะพอส” หรือ “ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นนิติบุคคล เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ลำดับทะเบียนเลขที่ กท. 2214
0 +
Years In Charity
0 +
Staff Memebers
0
Hospital

The Poz Home Center Foundation

วิสัยทัศน์

ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายและสาวประเภทสองชาวไทยที่อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี สามารถปฏิบัติมีกิจวัตรประจำวัน ประกอบอาชีพได้เช่นเดิมอย่างมีความสุข และมีสุขภาพที่ดี โดยการสนับสนุนระบบบริการที่มีประสิทธิผล เข้าถึงได้ง่าย และสนับสนุนให้เพื่อนสมาชิกมีความรู้สามารถป้องกันการรับเชื้อเพิ่มหรือส่งต่อเชื้อเอชไอวีไปสู่คู่ที่ตนเองมีเพศสัมพันธ์ด้วย สำหรับชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายและสาวประเภทสองที่มีสถานะผลเลือดเป็นลบ เราจะหนุนเสริมเต็มกำลังเพื่อให้คงสถานะเป็นลบยาวนานที่สุดเท่าที่ทำได้

พันธกิจ
 • เพื่อให้การสนับสนุนแบบเข้มข้นแก่ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย สาวประเภทสอง ในช่วงเวลาและสถานที่ที่เพื่อนสมาชิก(ผู้รับบริการ) รับทราบคำวินิจฉัยว่า รับเชื้อเอชไอวีเป็นครั้งแรก พร้อมสนับสนุนให้เข้าสู่ระบบการรักษาเกี่ยวกับเชื้อเอชไอวี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคฉวยโอกาส ตามสิทธิอันพึงมี
 • เพื่อสนับสนุนให้ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย และสาวประเภทสองที่อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี มีพื้นที่ความปลอดภัย มีความเป็นมิตร พร้อมด้วยบรรยากาศความเป็น “ครอบครัว” ดุจบ้านของตนเอง
 • เพื่อลดช่องว่างระหว่างโรงพยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข คลินิก และสถานพยาบาลต่างๆ กับชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายและสาวประเภทสองที่อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี
 • เพื่อส่งเสริมการรณรงค์ป้องกันการรับเชื้อซ้ำหรือการส่งต่อเชื้อเอชไอวีของชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายและสาวประเภทสองต่อคู่นอนของตนเอง
 • เพื่อสนับสนุนให้ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายและสาวประเภทสองที่มีผลเป็นลบ ต้องได้รับอุปกรณ์ป้องกัน และคงสถานะผลเลือดเป็นลบให้ยาวนาน
 • เพื่อสนับสนุน หนุนเสริมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กร และเครือข่ายต่างๆ ที่ให้บริการด้านการป้องกันและการรักษาในกลุ่มประชากรชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย สาวประเภทสองที่อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี
เพื่อสนับสนุนให้ชุดข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับโรคอุบัติใหม่ หรือเหตุไม่พึงประสงค์ พร้อมวิธีการป้องกันตนเอง คู่ ครอบครัว คนรอบข้าง หรือบุคคลอันเป็นที่รัก
ค่านิยม
     มูลนิธิเดอะพอส โฮมเซ็นเตอร์ มีค่านิยมชุดหนึ่งดังกล่าวต่อไปนี้ ที่ใช้เป็นหลักในการขับเคลื่อนและการพัฒนาระบบบริการต่างๆ ของเรา
 • ความซื่อตรง หมายถึงเราให้ความซื่อสัตย์ต่อกันและกัน
 • ความเป็นหนึ่งเดียว หมายถึงเราเชื่อในการแสดงความรัก ความเอื้ออาทร ความเข้าใจ ความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันในฐานะความเป็น “ครอบครัว” เดียวกัน
 • ความเคารพ หมายถึงเราแสดงถึงความเคารพต่อความคิดของกันและกันพร้อมส่งเสริมศักยภาพความเข้มแข็งซึ่งกันและกัน
 • ความร่วมมือ หมายถึง เราจักให้คุณค่าแก่องค์กรเครือข่ายในการทำงานร่วมกัน สนับสนุนซึ่งกันและกัน อย่างเป็นมิตร

Meet Our Team

Christina Robbin

Finance Manager

Christina Robbin

Finance Manager

Christina Robbin

Finance Manager